کاملترین وب سرویس تاریخ و ساعت


کاملترین وب سرویس تاریخ و ساعت با این وبسرویس شما میتوانید ساعت و تاریخ را به دو صورت ساده و جیسون دریافت و در قسمتهای مختلف استفاده نمایید.
برای راحتی کار بعضی از دوستان وبسریس داری دو زبان فارسی و انگلیسی ایجاد شد

راهنمای ادرس های وب سرویس زمان

نمونه دستور
ادرس: http://api.codebazan.ir/time-date/?td=all
خروجی : ۰۲:۰۵:۲۹ یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
//////////////////////////////////////
ادرس: http://api.codebazan.ir/time-date/?td=time
خروجی:۰۲:۱۸:۴۴
/////////////////////////////////////
ادرس: http://api.codebazan.ir/time-date/?td=date
خروجی:یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
////////////////////////////////////
ادرس: http://api.codebazan.ir/time-date/?td=dateen
خروجی:Sunday 28 April 2019
///////////////////////////////////
ادرس: http://api.codebazan.ir/time-date/?td=timeen
خروجی:03:12:02
//////////////////////////////////////


خروجی جیسون
ادرس: http://api.codebazan.ir/time-date/?json=fa
خروجی با اعداد فارسی
////////////////////////////////////
ادرس2: http://api.codebazan.ir/time-date/?json=en
اینم مخلوط فارسی و انگلیسی

ادرس2: http://api.codebazan.ir/time-date/?json=all
خروجی دوربان با هم بصورت ساده ترسوال نظر و ...
تماس با ما