یه دفه. گوشه ی چادرم پاره شده بود وتو دید بود حالا دیلوگ دوستمو داشته باشین :عه چادرتوام این شده منم یبار چادرم چیز شده بود دادم مامانم اینش کرد توام به مامانت بگو چیزشو این کنه. چیز میشه.