بهترين سخن، آن است كه قابل فهم و روشن و كوتاه باشد و خستگى نياورد