50 درصدجمعيت جهان هيچگاه در طول حيات خود از تلفن استفاده نكرده اند.